Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Effecten van onze campagnes

Effecten van onze campagnes

De ACM brengt ook de resultaten van haar campagnes in beeld.

ConsuWijzer-campagnes

Het doel van de ConsuWijzer-campagnes is om consumenten te helpen om problemen met bedrijven op te lossen. Of beter nog: om die problemen te voorkomen. Daarom publiceert de ACM onder andere voorbeeldbrieven en stappenplannen, waarmee consumenten hun voordeel kunnen doen. Bij onderzoek naar de effectiviteit van campagnes kijken we idealiter naar de mate waarin de uiteindelijke doelen van die campagnes zijn behaald. Dit is echter niet altijd mogelijk. Daarom meten we ook tussenuitkomsten, zoals het aantal ConsuWijzer-bezoeken en het mediabereik van de campagnes. In 2017 hebben we bij de campagne over verkoop via sociale media met behulp van een controlegroep specifieker onderzocht wat het effect van de campagne was op consumenten.

In 2017 hebben we 4 ConsuWijzer-campagnes gelanceerd. De onderwerpen hiervan waren: online reviews, agressieve telemarketing, risico's van koop via sociale media en oneerlijke incassopraktijken.

De resultaten in 2017 zetten we op een rij:

  • In totaal bereikten we met deze campagnes miljoenen impressies op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn)
  • Ook hadden de campagnes een miljoenenbereik door aandacht in andere online en offline publieks- en vakmedia
  • De campagnes hadden een hoog bereik bij kwetsbare groepen: vooral bij jongeren tussen 15 en 25 jaar en (via intermediairs) mensen met betalingsachterstanden en schulden
  • In totaal is het bezoek aan ConsuWijzer.nl in het afgelopen jaar toegenomen tot ruim 3 miljoen bezoeken (9% meer dan in 2016)
  • De ruim 100 voorbeeldbrieven op ConsuWijzer.nl zijn ruim 500.000 keer gedownload

Campagne over risico's van koop via social media

ConsuWijzer heeft in het najaar campagne gevoerd om consumenten te waarschuwen voor aankopen via sociale media (ook wel social selling genoemd). Om online consumenten te wijzen op de risico's, hen te stimuleren tot alert koopgedrag en om misleidende of oneerlijke verkoop voor te zijn, heeft de ACM een social selling campagne ingezet, die zich specifiek richt op jongeren (17-25 jaar). De belangrijkste uitingen van de campagne bestonden uit 'nepadvertenties' voor onder andere huidmaskers en babykleren via sociale media. De campagne bereikte 3,3 miljoen online consumenten tussen 15 en 45 jaar. Ongeveer 36.000 online consumenten hebben de shopcheck-pagina op ConsuWijzer.nl bezocht in de periode tot en met 31 december 2017.

In opdracht van de ACM heeft een onderzoeksbureau de mogelijke effecten van de campagne onderzocht. Door gebruik van trackingmethodes konden we groepen mensen onderscheiden die wel en die niet zijn blootgesteld aan de campagne. Beide groepen kregen na afloop van de campagne een vragenlijst voorgelegd. Zo konden we onderzoeken in hoeverre de campagne samengaat met en mogelijk heeft geleid tot een verschil in kennis, houding en online koopgedrag. We zagen tussen beide groepen geen significant verschil in de mate waarin men online aankopen via gesponsorde sociale media advertenties als veilig ervaart. Wel gaven consumenten die waren blootgesteld aan de campagne vaker aan dat zij aanbieders checken bij de politie en/of de Kamer van Koophandel. Ook gaven ze beduidend vaker aan met anderen te hebben gesproken over de risico's bij aankopen via sociale media (50% van de respondenten, versus 20% van de respondenten die niet waren blootgesteld aan de campagne).