Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Leidraad openbaar maken ziekenhuistarieven

Leidraad openbaar maken ziekenhuistarieven

In september 2017 publiceerde de ACM de Leidraad openbaar maken ziekenhuistarieven. Onze boodschap hierbij was: "Zorgverzekeraars aan zet bij transparant maken tarieven ziekenhuizen". De verzekeraar heeft namelijk contracten met de verschillende ziekenhuizen en brengt via het eigen risico de ziekenhuistarieven direct in rekening aan de verzekerde.

De ACM vindt het belangrijk dat consumenten die ziekenhuiszorg nodig hebben vooraf inzicht kunnen krijgen in de tarieven van behandelingen die zij in hun portemonnee voelen. Dat zijn de tarieven onder de grens van het eigen risico. We zien risico's voor de concurrentie als alle ziekenhuistarieven openbaar worden. Hierdoor zouden ziekenhuizen of zorgverzekeraars namelijk de tariefinformatie kunnen gebruiken om hun marktgedrag zodanig af te stemmen dat consumenten worden benadeeld.

Veilige haven

In de leidraad geeft de ACM marktpartijen handvatten voor de naleving van de concurrentieregels bij het openbaar maken van ziekenhuistarieven. We hebben aangegeven onder welke voorwaarden we geen concurrentierisico zien:

  • Zorgverzekeraars mogen ziekenhuistarieven openbaar maken die onder grens van het maximale eigen risico van 885 euro zitten. De ACM verplicht zorgverzekeraars niet om die informatie openbaar te maken. Zorgverzekeraars kunnen er ook voor kiezen hun verzekerden op een andere manier te informeren over de prijzen van behandelingen in de verschillende ziekenhuizen.
  • Ook anderen mogen tariefinformatie openbaar maken. Maar alleen als alle onderhandelingen over de betreffende tarieven zijn afgerond en de informatie voldoende is samengevoegd zodat deze niet herleidbaar is en is geanonimiseerd.
  • Tarieven die ouder zijn dan 3 jaar mogen zonder beperkingen openbaar worden gemaakt.

Buiten deze 'veilige haven' moeten partijen zelf in hun individuele geval beoordelen of het openbaar maken van tarieven binnen de uitzondering op het kartelverbod valt.