Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Marktintegratie en beter werkende markten

Marktintegratie en beter werkende markten

De ACM heeft zich ingezet voor marktintegratie en beter werkende markten.

Versterken van de Europese markt

Het voltooien van de interne markt levert een essentiële bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Een voorwaarde voor een efficiënte energievoorziening is dat er sprake is van 1 Europese energiemarkt, waarin elektriciteit en gas vrijelijk kunnen stromen van gebieden met lage prijzen naar gebieden met hogere prijzen. Dat leidt tot maximale welvaart voor de Europese consumenten. Toch zijn veel lidstaten in de afgelopen jaren nog vaak hun eigen weg gegaan met maatregelen om te komen tot een duurzame energievoorziening. Dat zien we bijvoorbeeld bij oplossingen van uiteenlopende lidstaten voor mogelijke problemen rondom leveringszekerheid in de vorm van veelal marktverstorende capaciteitsmechanismen.

De ACM heeft zich het afgelopen jaar consequent hard gemaakt voor een Europese benadering van zowel leveringszekerheids- als marktwerkingsvraagstukken. Dat gebeurde onder meer in enkele Europese werkgroepen van ACER en CEER. Daarin hebben we actief bijgedragen aan het opstellen van gezamenlijke 'white papers' over verschillende onderdelen van het 'Clean Energy for all Europeans Package' (CEP). Dit wetgevingspakket van de Europese Commissie beoogt de integratie van grote hoeveelheden duurzame productie (vooral wind en zon) in de Europese elektriciteitsmarkt mogelijk te maken en die markt tegelijkertijd te versterken. De 'white papers' bevatten een eerste waardering van de voorstellen van de Europese Commissie en waar nodig suggesties voor aanpassingen. De Europese benadering die we nastreven geldt daarnaast in het bijzonder voor onze inzet voor de totstandkoming van een Europese onbalansmarkt met effectieve prijsprikkels. Juist vanwege de grotere volatiliteit van de toekomstige elektriciteitsproductie neemt het belang daarvan toe met de energietransitie.

In de laatste maanden van 2017 zijn de Richtsnoeren 'Electricity Balancing en de Netcode Emergency & Restoration' in werking getreden. Hiermee zijn de laatste 2 van 8 Europese verordeningen elektriciteit in werking getreden waarmee het wetgevingsproces van het derde pakket afgelopen jaar is afgerond. Nu kan de ACM zich volledig richten op de implementatie. Dit jaar heeft de ACM in het kader van de implementatie van de Europese Verordeningen Elektriciteit ongeveer 20 besluiten genomen. Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn:

  • Hoe transmissie systeembeheerders (TSB's) het model vaststellen waarmee de grensoverschrijdende capaciteit wordt berekend
  • Hoe nominated electricity market operators (NEMO's) gaan samenwerken om de Europese 'day-ahead'- en 'intraday'- marktkoppeling vorm te geven
  • Hoe TSB's het centrale toewijzingsplatform en de verdeling van kosten die samenhangen met de veiling van lange termijn transmissierechten vormgeven
  • Welke opkomende technologieën grotendeels vrijgesteld worden van de Europese eisen van elektriciteitsproducenten

Cogas en Rendo onderscheiden zich met nieuwe naam en logo van commerciële bedrijven

De regionale netbeheerders Rendo en Cogas gaan zich in naam en logo volledig onderscheiden van de commerciële bedrijven die aan hen zijn verbonden. Dit hebben zij toegezegd aan de ACM. De commerciële bedrijven kunnen daardoor niet langer oneigenlijk profiteren van de naamsbekendheid van de netbeheerders waarmee zij zijn verbonden. De ACM vindt dat het voor de afnemers duidelijk moet zijn met wie ze te maken hebben: met de netbeheerder die wettelijke taken zoals het transport van elektriciteit en gas uitvoert of met een commercieel bedrijf dat aan de netbeheerder is verbonden. Afnemers moeten weten dat zij voor de commerciële dienst vaak ook bij een ander bedrijf terecht kunnen. Als dat niet duidelijk is, staan concurrenten zonder netbeheer op achterstand. De ACM wil dat afnemers duidelijk zien dat ze keuzes hebben.

ACM beboet Westland Infra Netbeheer voor levering energiemeters

De ACM legde Westland Infra Netbeheer een boete op van 600.000 euro voor het leveren van meters voor gas en elektriciteit bij grootverbruikers van 1 januari 2013 tot 1 januari 2017. De netbeheerder heeft de Elektriciteitswet en de Gaswet overtreden door gasmeters te leveren en door elektriciteitsmeters buiten het eigen verzorgingsgebied te leveren. Het kan marktverstorend werken als een netbeheerder commerciële activiteiten als het leveren van bepaalde meters voor grootverbruikers verricht. Concurrenten staan dan op achterstand omdat de netbeheerder door zijn publieke taak beschikt over klantgegevens en gebruik kan maken van zijn naamsbekendheid. Bovendien loopt de netbeheerder met deze activiteiten een financieel risico. Door dat risico te nemen, vergroot de netbeheerder de kans dat haar wettelijke taak om te zorgen voor optimaal transport van energie onder druk komt te staan. Tegen dit besluit van de ACM is bezwaar aangetekend.

Labels