Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Ontvangsten ACM organisatie

Ontvangsten ACM organisatie

De hoogte van de ontvangsten van de ACM wordt voornamelijk bepaald door de bijdrageregeling en opgelegde sancties. De hoogte van de bijdragen van de marktorganisaties is vastgelegd in de Regeling doorberekening kosten ACM.

Sancties die de ACM heeft opgelegd onder het oude wettelijke kader hoeven partijen pas na uitspraak van de hoogste rechter te betalen. De periode tussen het opleggen van de sanctie en de feitelijke betaling duurt door de juridische procedures meerdere jaren. Hierdoor kunnen de ontvangsten van de sancties door de jaren heen sterk fluctueren. Op basis van de Stroomlijningswet, die op 1 augustus 2014 is ingegaan, kan de ACM sancties binnen 6 of 24 weken opeisen.

Tabel 34: Ontvangsten ACM organisatie (in euro)
2017 2016
Telecom
 • Elektronische Communicatie
4.084.174 4.928.084
 • Nummers
2.318.783 3.313.089
 • TTP
- 486.401
 • Bemiddelingsdiensten
782.627 774.629
Totaal Telecom 7.185.584 9.502.203
Post
 • Post Universele Dienstverlening
283.206 531.609
 • Post Niet Universele Dienstverlening
726.557 1.283.551
Totaal Post 1.009.763 1.815.160
Energie
 • Regionale netbeheerders Elektriciteit
640.648 714.897
 • Regionale netbeheerders Gas
1.424.806 1.267.302
 • Landelijk netbeheerder Elektriciteit
3.144.487 2.651.372
 • Landelijk netbeheerder Gas
3.592.053 2.223.145
 • Vergunninghouders Warmte
190.624 -
Totaal Energie 8.992.618 6.856.716
Melding fusies 1.943.873 1.633.473
Vergunning energieleveranciers 4.898 13.296
Sancties (incl. terugbetalingen) 70.817.794 30.719.491
Ontvangsten Personeel / Materieel 784.275 1.111.764
Totale ontvangsten 90.738.805 51.652.103

Het te ontvangen bedrag per marktcategorie kan per jaar fluctueren. Dit komt omdat in het ene jaar voor de taakuitoefening meer of minder economische en technische onderzoeken nodig zijn dan in het andere jaar. Dat heeft ook effect op de ureninzet die voor de taakuitoefening nodig is. De ontvangsten van 2017 zijn grotendeels gebaseerd op de uitgaven aan de marktcategorie zoals berekend in 2016.

Telecom

De daling in de ontvangsten van Elektronische Communicatie 2017 ontstaat omdat er in 2016 betalingen zijn ontvangen over 2016 en 2015. Het jaar 2016 kende daardoor incidenteel een hogere ontvangst. In 2017 zijn de ontvangsten op Nummers lager dan 2016. De ACM heeft in 2016 ook hier een incidentele inhaalslag gemaakt, waardoor de achterstand in facturatie bij Nummers toen is ingelopen. Met ingang van 2017 zijn de bemiddelingsdiensten als aparte rubriek toegevoegd aan de tabel. In 2016 was dit nog opgenomen onder Elektronische Communicatie.

Bij de inwerkingtreding van de uitvoeringswet eIDAS zijn de toezichtactiviteiten voor TTP (Thrusted Third Party Organisatie) overgedragen aan Agentschap Telecom. Hierdoor heeft er geen doorberekening meer aan de markt plaatsgevonden voor deze marktcategorie.

Post

Een verklaring voor het verschil in de omvang van de ontvangsten bij categorie Post wordt verklaard doordat de bijdrage Post van 2015 pas in 2016 bij de ACM is binnengekomen. In 2017 is dit effect er niet.

Energie

De ontvangsten voor de marktcategorie Energie zijn gestegen. In 2017 zijn ook facturen verstuurd aan vergunningshouders voor Warmte. Verder was 2016 het jaar waarin methodebesluiten voor Energie zijn genomen, waardoor er hogere kosten gefactureerd en ontvangen zijn in 2017.

Vervoer

​(niet in de tabel opgenomen i.v.m. saldo nihil)

Conform de Regeling doorberekening kosten ACM heeft de ACM in 2017 totaal 0,5 miljoen euro geïnd voor de registerloodsen en luchtvaart voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ontvangst is gedurende het jaar overgemaakt aan dit ministerie.

Sancties

Het totale saldo aan ontvangsten op sancties bedraagt 70,8 miljoen euro. Dit is als volgt opgebouwd:

 • Ontvangen op sancties 72,3 miljoen euro
 • Terugbetaald als gevolg van gerechtelijke uitspraken 1,5 miljoen euro