Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Openstaande vorderingen ACM organisatie

Openstaande vorderingen ACM organisatie

De onderstaande tabel geeft de openstaande vorderingen per 31 december 2017 respectievelijk 2016 aan.

Tabel 35: Openstaande vorderingen ACM organisatie (in euro)
2017 2016
Telecom: Elektronische Communicatie 164.994 217.308
Telecom: Nummers 321.849 735.752
Energie: vergunninghouders Warmte 1.684 -
Melding fusies 331.550 437.324
Vergunning energieleveranciers 2.398 -
Sancties (inclusief wettelijke rente) 52.685.420 68.303.433
Overige vorderingen 931.952 947.949
Totaal 54.439.847 70.641.766

Ten behoeve van de categorie sancties heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2017 een stelselwijziging doorgevoerd. Vanaf dit jaar is in het saldo aan openstaande vorderingen voor sancties de te vorderen wettelijke rente opgenomen. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers 2016-2017 is in het openstaande saldo aan sancties 2016 een gecalculeerd indicatief bedrag van de te vorderen wettelijke rente eveneens opgenomen.

Het in 2016 gepresenteerde saldo aan sancties bedraagt 68,3 miljoen euro. Dit is opgebouwd uit de openstaande vorderingen van 2016 van 64,4 miljoen euro en het gecalculeerde indicatieve bedrag aan nog te vorderen wettelijke rente van 3,9 miljoen euro.

Het saldo aan openstaande vorderingen voor sancties is gedaald van 68,3 miljoen euro in 2016, naar 52,7 miljoen euro in 2017. Het verschil is als volgt te verklaren. Er is voor circa 65,0 miljoen euro aan nieuwe sancties opgelegd in 2017. Per saldo is er 72,3 miljoen euro ontvangen. Verder is het saldo gedaald met 8,9 miljoen euro als gevolg van gerechtelijke uitspraken. De stand van de in te vorderen wettelijke rente is met 0,5 miljoen euro toegenomen ten opzichte van 2016. Totaal levert dit een mutatie op van 15,6 miljoen euro waarmee de openstaande vorderingen per 31 december 2017 uitkomen op 52,7 miljoen euro.