Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Overzicht opbrengst van het werk van de ACM

Overzicht opbrengst van het werk van de ACM

In 2017 bedraagt de totale geschatte opbrengst voor consumenten van het werk van de ACM ongeveer 1,0 miljard euro. Deze opbrengst bestaat uit:

  • Ongeveer 290 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2017 zijn afgerond
  • Ongeveer 745 miljoen euro voor activiteiten uit voorgaande jaren waarvan de opbrengsten nog doorlopen in 2017

De ACM presenteert alle bedragen in prijzen van 2017. Bedragen uit voorgaande jaren zijn dus gecorrigeerd voor inflatie.

De opbrengst is hoger dan de opbrengst van ongeveer 790 miljoen euro vorig jaar. Het grootste deel van dit verschil komt doordat vorig jaar nog geen opbrengst kon worden gerekend voor het methodebesluit GTS. Dit besluit is pas in 2017 genomen. Het methodebesluit heeft echter betrekking op de tarieven over de periode 2017-2021. De opbrengst van een methodebesluit rekenen we altijd toe aan de gehele reguleringsperiode. Dit betekent dat een deel van de opbrengst ook aan vorig jaar wordt toegerekend. Daardoor stijgt de opbrengst in 2016 naar ongeveer 990 miljoen euro.

De methode om opbrengsten te schatten is beschreven in 'Outcome ACM - Berekeningsmethode van de opbrengst van ACM'. Deze werkwijze is eerder getoetst door het Centraal Planbureau (CPB), zie bijvoorbeeld ACM jaarverslag 2013 en ACM jaarverslag 2014. Het CPB voert net als vorige jaren geen toets uit omdat de werkwijze van de ACM niet is aangepast.

Uitgangspunten schatting

Bij het schatten van de opbrengst kijkt de ACM vooral naar effecten op prijs, kwaliteit en keuzeaanbod. De gehanteerde uitgangspunten zijn:

  • De opbrengst kan op eenvoudige wijze berekend worden
  • De opbrengst kan met enige mate van zekerheid in geld uitgedrukt worden, waardoor bijvoorbeeld anticipatie-effecten niet meetellen
  • Het gaat om de verwachte toekomstige opbrengst voor de consument
  • De opbrengst wordt zo veel mogelijk per zaak gepresenteerd, tenzij dit vanwege vertrouwelijkheden niet kan
  • De verwachte duur van een opbrengst is veelal 3 jaar. Dit is in lijn met internationale opbrengstschattingen. De ACM neemt in dat geval de opbrengst van een zaak in 2017 ook mee bij de opbrengsten in 2018 en in 2019. De ACM geeft expliciet aan wanneer zij verwacht dat de duur anders is.

De ACM gaat in de schatting uit van voorzichtige aannames om overschatting van de opbrengst te voorkomen. Ook ronden we bedragen af om de suggestie dat het hier exacte berekeningen betreft te vermijden. Hierdoor kan het totaalbedrag anders zijn dan de som van de afzonderlijke bedragen.