Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Regulering energiemarkt

Regulering energiemarkt

De regulering van de energiemarkt door de ACM maakt innovatie mogelijk, beschermt het investeringsklimaat en ziet toe op zo laag mogelijke tarieven voor het transport van gas en elektriciteit.

Regulering van netbeheerders

De energiemarkt kent verschillende spelers, zoals bedrijven die een netwerk beheren en partijen die via dit netwerk energie leveren aan consumenten en bedrijven. Het leveren van energie is een markt met concurrentie waar afnemers keuzevrijheid hebben. De netbeheerders zijn monopolisten. De energiemarkt kent daarom specifieke wetgeving voor de netbeheerder. De ACM ziet toe op de naleving daarvan. Wij doen dit omdat de consument gebaat is bij betaalbare en betrouwbare energie.

Toezicht op drinkwater en elektriciteit in Caribisch Nederland

De Wet Elektriciteit en Drinkwater BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is op 1 juli 2016 in werking getreden. Deze wet geeft de ACM de taak om maximum tarieven vast te stellen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland. Het gaat om de productieprijzen van elektriciteit en van drinkwater en om distributietarieven van beide voorzieningen. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is wettelijk geregeld dat er geen vrije markt is voor de levering van elektriciteit en drinkwater. De ACM reguleert de hele keten van productie tot en met levering en stelt hiervoor maximale tarieven vast. Deze maximale tarieven zijn kostengebaseerd. De ACM heeft vastgelegd op welke manier zij deze kostendekkende tarieven berekent en welke effici├źntieprikkels daarbij worden toegepast.

De ACM heeft per 1 januari 2017 de productieprijzen van elektriciteit en van drinkwater voor Bonaire en voor Sint Eustatius vastgesteld. Voor Saba heeft de ACM per 1 januari 2017 uitsluitend de productieprijzen van elektriciteit vastgesteld.

Per 1 juli 2017 heeft de ACM vervolgens ook de distributietarieven voor elektriciteit en voor drinkwater voor Sint Eustatius vastgesteld en de distributietarieven voor elektriciteit voor Saba. Per diezelfde datum heeft de ACM voor Bonaire een onderdeel van die distributietarieven vastgesteld, namelijk de aansluittarieven en de heraansluittarieven van elektriciteit en drinkwater. De ACM heeft eind 2017 deze productieprijzen en distributietarieven opnieuw vastgesteld voor 2018. Specifiek voor Bonaire heeft de ACM daarbij ook de overige onderdelen van de distributietarieven vastgesteld. Dat zijn de vaste en de variabele gebruikstarieven. De nieuwe tarievenstructuur gaat op Bonaire op 1 april 2018 in. Op Bonaire kan om die reden nog geen direct effect voor de consument worden vastgesteld.

Op Sint Eustatius had de invoering van de nieuwe tarievenstructuur door de ACM per 1 juli 2017 voor de consumenten gemiddeld genomen een positief effect, ook omdat er subsidie beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voor drinkwater) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (voor elektriciteit). Op Saba had de invoering van de nieuwe tarievenstructuur door de ACM voor de grootste groep consumenten een neutraal effect, mede vanwege subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een kleine groep consumenten op Saba ervaart een stijging van de elektriciteitstarieven.

In oktober 2017 heeft de ACM beslissingen genomen op de bezwaren die de nutsbedrijven op Bonaire en Sint Eustatius hadden ingediend tegen de besluiten van de ACM. Tegen de beslissingen op bezwaar zijn de nutsbedrijven in beroep gegaan bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire respectievelijk van Sint Eustatius.

De ACM heeft voor haar wettelijke taken 2 medewerkers op Bonaire gestationeerd, die ondersteund worden door ACM-medewerkers in Den Haag. Vanuit Bonaire is in 2016 en 2017 het toezicht op de 3 eilanden opgebouwd waarbij ook Sint Eustatius en Saba met regelmaat worden bezocht om met de nutsbedrijven, consumenten en met andere stakeholders te overleggen.

Advies tarieven drinkwater

De ACM heeft in 2017 de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geadviseerd over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. In ons advies staat dat drinkwaterbedrijven duidelijker moeten aangeven hoe hun tarieven tot stand komen en dat zij de gemaakte kosten beter onderbouwen. Zij moeten bijvoorbeeld aangeven welk deel van de gemaakte kosten toe te rekenen is aan drinkwater en welk deel aan andere activiteiten.

Onder meer op basis van onderzoek van de ACM heeft ILT bepaald dat drinkwaterbedrijven een aanwijzing riskeren als zij de tekortkomingen niet hebben opgelost bij het bepalen van de tarieven voor 2018.