Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Uitgaven ACM Organisatie

Uitgaven ACM Organisatie

De onderstaande tabel geeft de stand weer van de uitgaven over 2017 en 2016.

Tabel 33: Uitgaven ACM organisatie (in euro)
2017 2016
Personele uitgaven
Loonkosten 44.491.471 42.408.162
Inhuur 2.946.959 2.469.760
Reis- en verblijfkosten 1.321.369 1.385.225
Opleidingen 707.943 879.265
Overige personeelskosten 246.916 286.986
Landsadvocaat 619.865 522.876
Totaal personeel 50.334.523 47.952.273
Materiële uitgaven
Huisvesting 3.418.598 4.170.368
Onderzoek 3.488.039 3.847.810
ICT 5.669.320 6.776.452
Catering/beveiliging/schoonmaak 712.733 881.920
Kantoorinrichting en benodigdheden 598.475 577.146
Voorlichting en evenementen 7.063 35.163
Overige materiële kosten 162.982 225.563
Uitbetaalde schadevergoedingen 5.000.000 1.012.037
Totaal materieel 19.057.212 17.526.457
Totale uitgaven 69.391.735 65.478.730

Als gevolg van de effecten van de CAO en een hogere gemiddelde bezetting over 2017 zijn de loonkosten over 2017 toegenomen ten opzichte van 2016.

De toename van 0,5 miljoen euro aan inhuur wordt vooral veroorzaakt door de behoefte aan specialistische kennis op het gebied van het vervangen, ontwikkelen en in gebruik nemen van systemen voor de technische infrastructuur, de kantoorautomatisering en het primaire proces.

Tot en met 2016 zijn de verblijfkosten voor de dienstreizen verantwoord onder 'Overige personeelskosten'. Omdat de verblijfkosten samenhangen met de reiskosten worden deze kosten vanaf 2017 verantwoord bij de reiskosten. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is deze aanpassing van 0,35 miljoen euro ook doorgevoerd in de gepresenteerde cijfers over 2016.

De lagere uitgaven voor opleidingen houden verband met de instroom van veel nieuwe medewerkers. Deze medewerkers doorlopen eerst een intern ACM-opleidingstraject.

In vergelijking met 2016 zijn de totale uitgaven aan huisvesting in 2017 gedaald met 0,7 miljoen euro vanwege een lager tarief per vierkante meter, een lagere doorbelasting van de gebruikersvergoeding door het Rijksvastgoed Bedrijf en minder uitgaven aan kleine verbouwingen.

In 2017 zijn noodzakelijke investeringsuitgaven gedaan aan hard- en software. De omvang van deze investeringen waren in 2017 lager dan in 2016. Door deze investering kon oude en onderhouds-gevoelige apparatuur afgestoten worden. Hierdoor vallen de totale onderhoudsuitgaven lager uit. De totale uitgaven ICT zijn per saldo 1,1 miljoen euro lager.

In verband met gerechtelijke procedures heeft de ACM in 2017 schadevergoedingen betaald.

Claims

De ACM heeft 7 claims in behandeling, waarvan 2 een gezamenlijke waarde hebben van 9,4 miljoen euro. De waarden van de overige claims zijn nog niet bepaald.