Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Uitgaven en ontvangsten ZBO ACM

Uitgaven en ontvangsten ZBO ACM

De onderstaande tabel geeft de stand weer van de uitgaven over 2017 en 2016.

Tabel 38: Totale uitgaven en ontvangsten van het ZBO ACM (in euro)
2017 2016
Personele uitgaven
Loonkosten 605.313 523.667
Reiskosten binnenland 2.876 53.017
Reis- en verblijfkosten buitenland 16.134 30.608
Diverse vergoedingen 1.920 8.993
Opleidingen 9.934 18.301
Totaal personeel 636.177 634.586
Materiële uitgaven
Contributies en lidmaatschappen 3.994 2.091
Representatiekosten 850 238
Totaal materieel 4.844 2.329
Totale uitgaven 641.021 636.915
Ontvangsten 162.120 162.120
Totale ontvangsten 162.120 162.120

Het ZBO ACM had in 2017 een voltallig bestuur, waar dit in 2016 niet het gehele jaar het geval was. Dit verklaart de stijging van de loonkosten.

De reiskosten binnenland in 2017 zijn lager dan in 2016 omdat voor 2 bestuursleden in 2017 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties (BZK) geen vervoerskosten in rekening zijn gebracht via het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij de ZBO ACM. De reiskosten in het kader van dienstvervoer binnenland van de 2 bestuursleden over 2016 en 2017 worden niet meer aan de ZBO ACM doorbelast omdat deze kosten in de centrale bekostiging van BZK zitten.

Dan zijn er nog enkele niet uit de tabel blijkende reiskosten binnenland van circa 5.000 euro die nog niet door EZK aan de ZBO ACM zijn doorbelast. Met EZK zijn afspraken gemaakt om die kosten alsnog door te belasten.

Om de duidelijkheid van de tabel te vergroten zijn de reiskosten binnenland en de reis- en verblijfkosten buitenland opnieuw gerangschikt en tekstueel iets aangepast. In eerdere jaren zijn deze posten omschreven als: 'reis- en verblijfkosten binnenland' en 'reiskosten buitenland'. Dit is gedaan omdat in de praktijk blijkt dat er bij de ZBO ACM slechts verblijfkosten in het buitenland zijn als bijvoorbeeld een hotelreservering noodzakelijk is.

Het ZBO ACM had per 31 december 2017 geen openstaande vorderingen.