Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2017
Verdeling uitgaven naar marktorganisaties

Verdeling uitgaven naar marktorganisaties

In het Besluit doorberekening kosten ACM en de wijziging hierop is geregeld hoe de ACM kosten aan marktorganisaties ten laste legt. Volgens dit besluit worden de ontvangsten van het betreffende jaar gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven van het jaar ervoor. De marktcategorieën en de verdeelsleutel zijn nader bepaald in de nota van toelichting bij het Besluit doorberekening kosten ACM van 27 oktober 2014 respectievelijk 10 december 2014.

Per sector rekent de ACM de door te belasten uitgaven toe aan de betreffende categorieën. Voor elke categorie heeft de ACM één of meer tijdschrijfcodes zodat de kosten aan de juiste categorie wordt toegerekend. De ACM berekent het per categorie door te berekenen bedrag als volgt:

 • Per categorie worden de directe materiële kosten bepaald. Deze bestaan uit de rechtstreeks aan de marktcategorie toe te rekenen kosten.
 • Vervolgens wordt het resterende bedrag bepaald, bestaande uit de indirecte materiële kosten en de personele kosten. Deze kosten worden naar rato toegerekend op basis van geschreven uren per categorie.

Onderstaande tabel geeft de uitsplitsing weer van de kasuitgaven ACM Organisatie en ZBO ACM.

Tabel 36: Totale uitgaven (in euro)
2017 2016
ACM Organisatie ZBO ACM Totaal Totaal aandeel
Directe materiële kosten 8.679.589 - 8.679.589 4.922.354
Resterende kosten te verdelen op basis van geschreven uren
Bestaande uit: personele kosten 50.334.523 636.177 50.970.700 48.586.859
+ indirecte materiële kosten 10.377.623 4.844 10.382.467 12.606.433
Totaal personele en indirecte materiële kosten 60.712.146 641.021 61.353.167 61.193.291
Totaal uitgaven 69.391.735 641.021 70.032.756 66.115.645

De directe materiële kosten zijn in 2017 hoger dan over 2016 door een stijging van de post betaalde schadevergoedingen in 2017. Deze post is onderdeel van het aandeel kosten van de categorie Staat.

De volgende tabel geeft inzicht in de verdeling van de totale, door te belasten uitgaven van de ACM organisatie en het ZBO ACM over marktorganisaties op basis van het Besluit doorberekening kosten ACM. Het in de kolom 'Totaal aandeel' genoemde bedrag geeft het aan de marktorganisaties door te belasten bedrag aan. Het geeft dus niet het totaal bedrag aan dat aan die sector is besteed. Als voorbeeld: sanctietrajecten in één van de gereguleerde sectoren worden niet doorbelast aan de marktorganisaties maar aan de Staat.

Tabel 37: Overzicht van het Besluit doorberekening kosten ACM (in uren en euro)
2017 2016
Directe uren
(in uren)
Materiële uitgaven
(in euro)
Personele & indirecte kosten op basis van aandeel uren
(in euro)
Totaal aandeel
(in euro)
Totaal aandeel
(in euro)
Telecom
 • Openbare elektronische communicatiediensten; Openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten
28.556 274.108 3.395.823 3.669.931 4.024.165
 • Nummers
20.005 51.701 2.378.940 2.430.641 2.115.533
 • Certificatiedienstverleners
- - - - 186.386
Subtotaal Telecom 48.562 325.809 5.774.763 6.100.572 6.326.084
Post
 • Universele postdienst
2.574 561 306.128 306.689 299.406
 • Niet-universele postdienst
11.571 223.332 1.375.989 1.599.321 745.457
Subtotaal Post 14.145 223.893 1.682.117 1.906.010 1.044.864
Energie
 • Regionaal netbeheer Elektriciteit
4.857 6.177 577.576 583.753 640.648
 • Regionaal netbeheer Gas
8.503 6.177 1.011.108 1.017.285 1.424.806
 • Landelijk netbeheer Elektriciteit
26.820 99.839 3.189.304 3.289.144 3.184.987
 • Landelijk netbeheer Gas
24.525 150.675 2.916.439 3.067.114 3.632.553
 • Warmtelevering
1.580 72.615 187.872 260.487 190.624
Subtotaal Energie 66.284 335.484 7.882.299 8.217.784 9.073.619
Vervoer
 • Registerloodsen
1.318 6.219 156.760 162.979 268.351
 • Luchtvaart
3.320 11.800 394.765 406.565 189.321
Subtotaal Vervoer 4.638 18.018 551.525 569.543 457.672
Financieel
 • Betalingsverkeer
1.268 - 152.893 152.893 -
Subtotaal Financieel 1.268 - 152.893 152.893 -
Totaal marktorganisaties 134.915 903.204 16.043.598 16.946.802 16.902.238
Rijksoverheid
 • Staat/schatkist
381.020 7.776.385 45.309.569 53.085.954 49.213.407
Totaal 515.935 8.679.589 61.353.167 70.032.756 66.115.645

NB In de tabel komen afrondingsverschillen voor

Dit jaar is er in de tabel een sector Financieel toegevoegd, met het onderdeel Betalingsverkeer. Dit is een gevolg van de nieuwe toezichttaak van de ACM op debet- en creditcardtransacties in Nederland.

Het bedrag per marktcategorie kan per jaar fluctueren. Dit komt omdat in het ene jaar voor de taakuitoefening meer of minder economische en technische onderzoeken nodig zijn dan in het andere jaar. Dat heeft ook effect op het aantal uur dat voor de taakuitoefening nodig is. Dit is de oorzaak voor de wijzigingen in het aandeel kosten per marktcategorie door de jaren heen.